numbers in xhosa bible

CIRCULARS
February 10, 2020

28:25 Ngomhla wesixhenxe kobakho intlanganiso engcwele kuni. 1:53 AbaLevi bona bozimisa ezabo ngeenxa zonke emnqubeni wesingqino, ukuze kungezi burhalarhume phezu kwebandla loonyana bakaSirayeli, basigcine abaLevi isigxina somnquba wesingqino. 35:34 Nize ningalenzi nqambi ke ilizwe enihleli kulo, endihleli kulo; kuba mna, Yehova, ndihleli phakathi koonyana bakaSirayeli. 27:7 Iintombi zikaTselofehadi zilungisile ukuthetha; wozinika ilifa phakathi kwabazalwana bakayise, ulihambisele kuzo ilifa likayise; 27:8 uthethe koonyana bakaSirayeli, uthi, Xa ithe yafa indoda, ingenanyana, nolihambisela ilifa layo kwintombi yayo. 14:35 Mna Yehova ndithethile; inene, le nto ndiya kuyenza kweli bandla lonke lingendawo, kwaba bahlangene ngam; baya kuphela kule ntlango, bafele kuyo. Njengoko ninjalo nina, woba njalo umphambukeli phambi koYehova.(翻訳:Xhosa) 34:7 Woba ngulo umda wenu wangasentla: nothabathela elwandle olukhulu, nizisikele intaba yeHore; 34:8 nithabathele entabeni yeHore, nisike niye eHamati; ukuphuma komda, uye eTsedada; 34:9 uphume umda uyeeZifron; ukuphuma kwawo ume eHatsare-enan. Ize ningenzi msebenzi wakukhonza. Ukuba nithe nanomprofeti kaYehova, ndozazisa kuye ngombono, ndithethe kuye ephupheni. 32:42 UNobha wayawayithimba iKenati namagxamesi ayo, wathi igama layo yiNobha. 3:4 Bafa ooNadabhi noAbhihu phambi koYehova, ekusondezeni kwabo umlilo ongesesikweni phambi koYehova, entlango yaseSinayi; ababa nanyana bona. 15:13 Bonke abo bazalelwe kuloo ndawo baya kwenjenjalo kwezo zinto ekusondezeni kwabo ukudla kwasemlilweni, ivumba elithozamisayo kuYehova. Koonyana bakaRubhen, owamazibulo kaSirayeli, inzala yabo ngokwemizalwane yabo, ngokwezindlu zooyise, ngenani lamagama, ngokweentloko zabo, yonke into eyindoda ethabathela kominyaka imashumi mabini ezelweezelwe, inyuse, bonke abaphuma umkhosiumkhosi: 21 25:15 Igama lenkazana leyo yahlatywayo ingumMidiyanekazi, belinguKozibhi, intombi kaTsure, obeyintloko yezizwe zendlu yooyise kwaMidiyan. Wabeka isiqhumiso, wabacamagushela abantu. The publication date and copyright status of this text are unknown. 10:3 Kwakuvuthelwa ixilongo kuqutshwa, lozihlanganisela kuwe lonke ibandla emnyango wentente yokuhlangana. 10:17 Wawiswa umnquba; banduluka ke oonyana bakaGershon noonyana bakaMerari, bewuthwele umnquba. 11:29 Wathi uMoses kuye, Unekhwele ngenxa yam na? 26:44 Oonyana baka-Ashere ngokwemizalwane yabo: nguImna ozaa amaImna; nguIshwi ozala amaIshwi; nguBheriya ozala amaBheriya. Noyenza ngokwemimiselo yayo yonke, nangokwamasiko ayo onke. 35:3 Imizi yabo yoba yeyokuhlala, amadlelo ayo abe ngaweenkomo zabo, nempahla yabo, nento yabo yonke ephilileyo. 9:18 Ngokomlomo kaYehova banduluka oonyana bakaSirayeli, ngokomlomo kaYehova bamisa; yonke imihla elathi zinzi ngayo ilifu phezu komnquba, bamisa. 6:14 Aze asondeze umsondezo wakhe kuYehova, imvana emnyaka mnye egqibeleleyo, ibe nye, ibe lidini elinyukayo; nemvanazana emnyaka mnye egqibeleleyo, ibe nye, ibe lidini lesono; nenkunzi yemvu egqibeleleyo, ibe nye, ibe ngumbingelelo woxolo; 6:15 nengobozi yemiqhathane engenagwele yomgubo ocoliweyo, ugalelwe ioli; nezonkana ezisicaba ezingenagwele, zithanjiswe ioli; neminikelo yawo yokudla, neminikelo yawo ethululwayo. 14:45 Ehla ama-Amaleki namaKanan abehleli kuloo ntaba, abaxabela, abaqoba kwasa eHorma. 2:16 Bonke ke ababalelwa eminqubeni yakwaRubhen likhulu lamawaka, elinamanci mahlanu amawaka, anawakanye, linamakhulu mane, anamanci mahlanu, ngokwemikhosi yabo. 17:9 Waphuma uMoses neentonga zonke, evela kuYehova weza nazo koonyana bonke bakaSirayeli. 30:14 Ukuba indoda yakhe ithe cwaka, yathi tu kuye imihla ngemihla, iyazimisa zonke izibhambathiso zakhe, nokuzikhanyeza kwakhe konke okuphezu kwakhe iya kukumisa; ngokuba yathi cwaka kuye ngomhla wokuva kwayo. 1:26 Koonyana bakaYuda, inzala yabo ngokwemizalwane yabo, ngokwezindlu zooyise, ngenani lamagama, bethabathela kominyaka imashumi mabini ezelwe, banyuse, bonke abaphuma umkhosi: 1:27 ababalwayo kubo besizwe sakwaYuda, baba ngamashumi asixhenxe anamane amawaka, anamakhulu mathandathu. 28 27:11 Ukuba uyise uthe akaba nabazalwana, ilifa layo nolinika umzalwana wayo okufuphi kuyo emizalwaneni yayo, alidle ilifa. 16:50 Wabuyela uAron kuMoses emnyango wentente yokuhlangana; isibetho sathintelwa ke. Reviews Review Policy. 26:14 Yiyo leyo imizalwane yamaSimon: amashumi amabini anamabini amawaka, anamakhulu mabini. 30:13 Zonke izibhambathiso, nezifungo zonke zokuzikhanyeza, zokuthoba umphefumlo, indoda yakhe ingazimisa, indoda yakhe ingazaphula. 10:11 Kwathi ngomnyaka wesibini, ngenyanga yesibini, ngolwamashumi omabini enyangeni leyo, lenyuswa lemka ilifu phezu komnquba wesingqino. Bavile nabo ukuba wena, Yehova, uphakathi kwaba bantu. 25:4 Wathi uYehova kuMoses, Thabatha bonke abaziintloko zabantu, ubabethelele abanetyala emnqamlezweni kuYehova phambi kwelanga, kubuyiswe ukuvutha komsindo kaYehova kumaSirayeli. Isigxina sabo soba sesandleni sikaItamare, unyana ka-Aron umbingeleli. 33:49 Bamisa ngaseYordan, bethabathela kwiBhete-yeshimoti, besa kwiAbhele-shitim ezinkqantosini zakwaMowabhi. 14:13 Wathi uMoses kuYehova, AmaYiputa avile ukuba ubanyusile ngamandla akho aba bantu phakathi kwawo; 14:14 abaxelele nokubaxelela abemi beli lizwe. Cookies help us deliver our services. Xhosa is a Bantu language spoken in South Africa. 23:28 UBhalaki wamsa ke uBhileham encotsheni yePehore, ekhangele enkangala. Bible in one year Verse of Day Videos Izihloko Search Compare Bibles Useto. 23:9 Ngokuba, ndisencotsheni yamawa, ndiyambona; Ndisezindulini, ndibonisela yena. Explanation of Numbers 23 By Henry MacLagan . 36:2 bathi, UYehova wayiwisela umthetho inkosi yethu, ukuba ibanike ilizwe ngamaqashiso oonyana bakaSirayeli, ukuba libe lilifa. 11:18 Yithi ebantwini, Zingcwaliseleni ingomso, nodla inyama; kuba nililile ezindlebeni zikaYehova, nisithi, Ngubani na oya kusinika inyama sidle; ngokuba kwakumnandi kuthi eYiputa. Bonduluka kuqala bona. 22:25 Iesile lasibona isithunywa sikaYehova, lagudla udonga, lalugudla unyawo lukaBhileham ngodonga; waphinda walibetha. 33:11 Banduluka eLwandle oluBomvu, bamisa entlango yeSin. 2:32 Ngabo ke abo babalwayo koonyana bakaSirayeli, ngokwezindlu zooyise; bonke ababalelwa eminqubeni ngokwemikhosi yabo ngamakhulu omathandathu amawaka, anesithathu samawaka, anamakhulu mahlanu, anamanci mahlanu. Browse all Plans Download the free Bible App. 35:28 Kuba ange ehleli emzini wokusabela kwakhe, kwada kwafa umbingeleli omkhulu. 1:36 Koonyana bakaBhenjamin, inzala yabo ngokwemizalwane yabo, ngokwenzindlu zooyise, ngenani lamagama, bethabathela kominyaka imashumi mabini ezelwe, banyuse, bonke abaphuma umkhosi: 1:37 ababalwayo kubo besizwe sakwaBhenjamin, baba ngamashumi amathathu anamahlanu amawaka, anamakhulu mane. 14:41 Wathi uMoses, Yini na, le nto niwugqithayo umlomo kaYehova? 31:41 UMoses inani elo walinika uElazare umbingeleli, ukuba libe ngumrhumo kaYehova, njengoko uYehova wamwisela umthetho uMoses. Njengoko uYehova wamwisela umthetho uMoses ngabaLevi, benjenjalo kubo. 18:8 Wathetha uYehova kuAron, esithi, Yabona, mna ndikunika isigxina semirhumo yam, ezintweni zonke ezingcwele zoonyana bakaSirayeli; ndisinika wena noonyana bakho sibe ngumxhesho, sibe ngummiselo ongunaphakade. 31:10 Bayitshisa ngomlilo imizi yabo yonke ezindaweni zokuhlala kwabo, neengqili zabo zonke; 31:11 bawathabatha onke amaxhoba nezinto zonke eziphangiweyo, awabantu naweenkomo. 22:8 Wathi kuwo, Lalani apha ngobu busuku; ndoninika ilizwi, njengoko uYehova aya kuthetha kum. Nguwo lowo umsondezo kaShelumiyeli, unyana kaTsurishadayi. Wathoba waqubuda ngobuso bakhe. Naming a child requires careful thinking as some personal options might have a different meaning in particular settings and cultures. 2:34 Benza ke oonyana bakaSirayeli; njengako konke uYehova abemwisele umthetho uMoses, benjenjalo ukumisa iintente ngokweebhanile zakowabo; benjenjalo ukunduluka, elowo ngokomzalwane wakhe, ngokwezindlu zooyise. 31:42 Isiqingatha soonyana bakaSirayeli, awasahlulayo uMoses kweyamadoda abephume umkhosi. 4:16 Isigxina sikaElazare, unyana ka-Aron, umbingeleli, kukugcina ioli yesikhanyiso, nesiqhumiso esimnandi, nomnikelo wokudla wamaxesha onke, neoli yokuthambisa, uvelelo lomnquba wonke nento yonke ekuwo engcweleni, nasezimpahleni zayo. Uya kuzidla iintlanga, ababandezeli bakhe, Awakhukhuze amathambo abo, Abaphaluse ngeentolo zakhe. 16:35 Kwaphuma umlilo kuYehova, wawadla amadoda angamakhulu amabini anamanci mahlanu, asondeza isiqhumiso. Akathethanga nangathi na? ababalwayo kubo besizwe sakwa-Ashere, baba ngamashumi amane analinye amawakaamawaka, anamakhulu mahlanu. 4:8 Botwabulula phezu kwazo ingubo ebomvu, bagubungele ngesigubungelo sezikhumba zamahlengezi, bafake izibonda zayo. 24:22 Kuba uKayin angatshayelwa yini na, Ade uAsiriya akuthimbe? 19:11 Ochukumisa ofileyo kuzo izidumbu zabantu, woba yinqambi iintsuku ezisixhenxe. 7:61 Umsondezo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, bulikhulu elinamanci mathathu eeshekele ubunzima baso; sasinye isitya sokutshiza sesilivere, esiziishekele ezimashumi asixhenxe ngokweshekele yengcwele, zozibini zizele ngumgubo ocoliweyo womnikelo wokudla, ugalelwe ioli; 7:62 lwalunye ukhamba lwegolide oluziishekele ezilishumi, luzele sisiqhumiso; 7:63 yanye inkunzi entsha, ithole lenkomo, yanye inkunzi yemvu, yanye imvana emnyaka mnye, zizezedini elinyukayo ke ezo; 7:64 yanye inkunzi yebhokhwe exhonti yedini lesono; 7:65 ezombingelelo woxolo zambini iinkomo, zantlanu iinkunzi zezimvu, zantlanu iibhokhwe, zantlanu iimvana ezimnyaka mnye. 16:11 Ninani na, wena nebandla lakho lonke, le nto nihlangana ngoYehova? 7:25 Umsondezo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, bulikhulu elinamanci mathathu eeshekele, ubunzima baso; sasinye isitya sokutshiza sesilivere esiziishekele ezimashumi asixhenxe ngokweshekele yengcwele, zozibini zizele ngumgubo ocoliweyo womnikelo wokudla, ugalelwe ioli; 7:26 lwalunye ukhamba lwegolide oluziishekele ezilishumi, luzele sisiqhumiso; 7:27 yanye inkunzi entsha, ithole lenkomo, yanye inkunzi yemvu, yanye imvana emnyaka mnye, zizezedini elinyukayo ke ezo; 7:28 yanye inkunzi yebhokhwe exhonti yedini lesono; 7:29 ezombingelelo woxolo zambini iinkomo, zantlanu iinkunzi zezimvu, zantlanu iibhokhwe, zantlanu iimvana ezimnyaka mnye. 15:18 Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Ekufikeni kwenu ezweni elondinisa kulo. 4:44 ababalwayo kubo ngokwemizalwane yabo, baba ngamawaka amathathu, anamakhulu mabini. AbaLevi bona bozimisa ezabo ngeenxa zonke emnqubeni wesingqino, ukuze kungezi burhalarhume phezu kwebandla loonyana bakaSirayeli, basigcine abaLevi isigxina somnquba wesingqino. 20:4 Yini na ukuba nisingenise isikhungu sikaYehova kule ntlango, sifele kuyo, thina neenkomo zethu? 31:27 Uze uwahlule kubini amaxhoba, phakathi kwabayilwileyo imfazwe baphuma umkhosi, nebandla lonke: 31:28 urhumele uYehova inani kumadoda okulwa aphume umkhosi, umphefumlo ube mnye emakhulwini amahlanu, kubo abantu, nakuzo iinkomo, nakuwo amaesile, nakuyo impahla emfutshane. 31:17 Yibulaleni ngoko yonke into eyindoda ezintsatsheni; namankazana onke ayazileyo indoda ngokulala nayo wabulaleni. 31:24 Ize nihlambe iingubo zenu ngomhla wesixhenxe; nohlambuluka ke, ningene emveni koko eminqubeni. 35:27 umphindezeli wegazi wamfumana engaphandle komda womzi wokusabela kwakhe, umphindezeli wegazi wambulala umbulali lowo, akayi kuba natyala lagazi lowo. 26:43 Yonke imizalwane yamaShuham, ngokwababalwayo kubo, ngamashumi omathandathu anamane amawaka, anamakhulu mane. 11:25 Wehla uYehova ngelifu, wathetha kuye, wacaphula kumoya okuye, wawubeka kumadoda amakhulu angamashumi osixhenxe; kwathi, xa wahlalayo umoya phezu kwawo, aprofeta, akaphinda kodwa. xhosa bible … 19:10 Oluwolayo uthuthu lwethokazi wazihlamba iingubo zakhe, abe yinqambi kude kuhlwe; kube ngummiselo ongunaphakade koonyana bakaSirayeli, nakowolunye uhlanga oluphambukele phakathi kwabo. 22:41 Kwathi ngomso, uBhalaki wamthabatha uBhileham, wamnyusa wamsa ezigangeni zikaBhahali. Verses 1-3. kwaIsakare: uNathaniyeli unyanaunyana kaTsuhare; 9 Verses 1-6. Bahlala ke abathetheli abo bakwaMowabhi noBhileham. 3:9 Womnika abaLevi uAron noonyana bakhe, abanikwe banikwa ngoonyana bakaSirayeli; 3:10 ooAron noonyana bakhe ubenze bavelele babugcine ububingeleli babo. 20:11 Wasiphakamisa uMoses isandla sakhe, wayibetha ingxondorha ngentonga yakhe izihlandlo zazibini; aphuma amanzi amaninzi, lasela ibandla neenkomo zalo. Read more. 11:5 Sikhumbula iintlanzi esibe sizidla eYiputa ngelize, kwaneekomkomere, neevatala, neelike, namatswele, nekinofile. 20:24 UAron makahlanganiselwe kwabakowabo; ngokuba akayi kungena ezweni endilinika oonyana bakaSirayeli, ngenxa yokuba nawuphikisayo umlomo wam emanzini embambano. Download the free app and access your bookmarks, notes, and reading plans from anywhere. 4:11 Ize batwabulule phezu kwesibingelelo segolide ingubo ebala limsi, bayigubungele ngesigubungelo sezikhumba zamahlengezi, bafake izibonda zaso. New International Version (NIV) New King James Version (NKJV) Nuwe Lewende Vertaling (NLV) English Standard Version (ESV) New Living Translation (NLT) King James Version (KJV) Afrikaans 2020; Afrikaans 1983; Afrikaans 1953; The Passion Translation (TPT) By Languages. 30:3 Xa ithe inkazana yabhambathisa isibhambathiso kuYehova, nokuba ithe yazibopha ngokuzikhanyeza, isendlwini kayise, isebuncinaneni bayo; 30:4 wasiva uyise isibhambathiso sayo nokuzikhanyeza kwayo, ebophe ngako umphefumlo wayo, wathi cwaka uyise kuyo: mazime zonke izibhambathiso zayo; nokuzikhanyeza kwayo konke, ebophe umphefumlo wayo ngako, makume. 26:12 Oonyana bakaSimon ngokwemizalwane yabo: nguNemuweli ozala amaNemuweli; nguYamin ozala amaYamin; nguYakin ozala amaYakin; 26:13 nguZera ozala amaZera; nguSawule ozala amaSawule. Holy Bible New International Version About the New International Version – The New International Version was undertaken by an independent committee in after a general consensus that there was a need for a new, contemporary English translation of the Bible. Ke emveni kukufa kombingeleli omkhulu, umbulali wobuyela emhlabeni wenzuzo yakhe. 6:3 wozahlula ewayinini nakwisiselo esinxilisayo, angaseli viniga yawayini, naviniga yasiselo sinxilisayo, angaseli nancindi yazidiliya, angadli zidiliya zimanzi nadiliya zomileyo; 6:4 yonke imihla yokuzahlula kwakhe aze angadli nto yenziweyo ngomdiliya, ethabathela ezinkozweni ese exolweni. 3:36 Isigxina soonyana bakaMerari kukugcina iiplanga zomnquba nemivalo yawo, neentsika zawo, neziseko zawo, neempahla zawo zonke, nomsebenzi wawo wonke. 27:16 UYehova, uThixo woomoya benyama yonke, makamise indoda yokuvelela ibandla; 27:17 eya kuphuma phambi kwabo, ingene phambi kwabo, ibakhuphe, ibangenise; lingabi njengezimvu ezingenamalusi ibandla likaYehova. 22:1 Banduluka oonyana bakaSirayeli, baya bamisa ezinkqantsoni zakwaMowabhi phesheya kweYordan, malunga neYeriko. 20 1:47 Ke bona abaLevi, ngokwesizwe sezindlu zooyise, ababalelwanga phakathi kwabo. Ke imihla yangaphambili ize ingabalwa, ngokuba kwaba yinqambi ukuzahlula kwakhe. 18:18 Inyama yawo yoba yeyakho; njengencum yomtshangatshangiso, nanjengomlenze wasekunene, yoba yeyakho. 23:7 Wasusela ngomzekeliso wakhe, wathi, UBhalaki ukumkani wamaMowabhi undithabathe kwa-Aram, Ezintabeni zasempumalanga, esithi, Yiza undiqalekisele uYakobi; Yiza ubhavumele uSirayeli. Xhosa Bible: Contents Start Reading This is a Xhosa translation of the Bible. 13:31 Ke amadoda abenyuke naye athi, Asinako ukunyuka siye kwabo bantu; ngokuba bomelele kunathi. 29:20 Ngosuku lwesithathu nosondeza iinkunzi ezintsha zeenkomo zibe lishumi elinanye; neenkunzi zezimvu zibembini; neemvana ezimnyaka mnye ezigqibeleleyo zibe lishumi elinane; 29:21 nomnikelo wazo wokudla, neminikelo yazo ethululwayo, kuzo iinkunzi ezintsha zeenkomo, nakuzo iinkunzi zezimvu, nakuzo iimvana, ngangenani lazo, ngokwesiko; 29:22 nenkunzi yebhokhwe ibe nye, ibe lidini lesono: ngaphandle kwedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo wokudla, kwanomnikelo walo othululwayo. 32:20 Wathi uMoses kubo, Ukuba nithe nalenza elo lizwi, ukuba nithe naxhobela imfazwe phambi koYehova. 21:6 UYehova wathuma iinyoka ezinobuhlungu ebantwini, zabaluma abantu; kwafa abantu abaninzi bakwaSirayeli. 11:10 Wabeva uMoses abantu belila ngokwemizalwane yabo, elowo emnyango wentente yakhe. 33:20 Banduluka eRimon-peretse, bamisa eLibhena. Videos. 33:16 Banduluka entlango yeSinayi, bamisa eKibroti-hatahava. 22:6 Khawuze ke, undiqalekisele aba bantu, ngokuba banamandla kunam; mhlawumbi ndingaba nako ukubabulala, ndibagxothe kweli lizwe; ngokuba ndiyazi ukuba omsikelelayo usikelelwe, omqalekisayo uqalekisiwe. 35:6 Imizi eniya kuyinika abaLevi yoba nemizi emithandathu yokusabela, enobanika ukuba abalekele kuyo umbulali, kuleyo nongeze imizi engamashumi amane anambini. 24:2 Waphakamisa amehlo akhe uBhileham, wawabona amaSirayeli ehleli ngokwezizwe zawo, uMoya kaThixo wamfikela. 15:35 Wathi uYehova kuMoses, Makabulawe afe loo mntu, limxulube ibandla lonke ngamatye, ngaphandle kweminquba. 'A... umthethoTo command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. 32:25 Bathetha oonyana bakaGadi noonyana bakaRubhen, bathi, Abakhonzi bakho baya kwenza njengoko inkosi yethu iwise umthetho. Woba ngummiselo ke wokugweba lowo koonyana bakaSirayeli, njengoko uYehova wamwiselayo umthetho uMoses. United Bible Societies reported that the Bible, in whole or part, has been translated in more than 3,324 languages (including an increasing number of sign languages), including complete Old or New Testaments in 2,189 languages, and the complete text of the Bible (Protestant canon) in 674 languages, by the end of December 2017.. kwa-Ashere: uPagiyeli unyanaunyana kaOkran; 14 Yabona, kuphume mna ukuza kukuchasa; ngokuba ekuboneni kwam le ndlela iseyelisela. 32:13 Wavutha umsindo kaYehova kumaSirayeli, wawabhadulisa entlango iminyaka emashumi mane, sada sagqitywa sonke isizukulwana, esaye senze ububi emehlweni kaYehova. Njengoko uYehova wamwiselayo umthethoumthetho uMoses, wababala entlango yaseSinayi. 8:19 AbaLevi ke ndibanike ndabanika uAron noonyana bakhe phakathi koonyana bakaSirayeli, ukuba basebenze umsebenzi woonyana bakaSirayeli ententeni yokuhlangana, babacamagushele oonyana bakaSirayeli, ukuzekungabikho sibetho phakathi koonyana bakaSirayeli ekusondeleni koonyana bakaSirayeli engcweleni. 14:25 Ke ama-Amaleki namaKanan emi entilini. 11:30 Wabuya uMoses, waya eminqubeni, yena namadoda amakhulu akwaSirayeli. Loo mntu wosithwala isono sakhe. 3: Wathi uThixo, Makubekho ukukhanya. Yini na ukuba ungezi kum? 23:26 Waphendula uBhileham wathi kuBhalaki, Bendingathethanga na kuwe ndathi, Konke akuthethayo uYehova ndiya kwenza kona? Koonyana baka-Ashere, inzala yabo ngokwemizalwane yabo, ngokwezindlu zooyise, ngenani lamagama, bethabathela kominyaka imashumi mabini ezelweezelwe, banyuse, bonke baphuma umkhosiumkhosi: 41 33:50 Wathetha uYehova kuMoses ezinkqantosini zakwaMowabhi, ngaseYordan malunga neYeriko, esithi. Die Bibel – aus dem Griechischen für „Buch, Bücher“ – bezeichnet die Heilige Schrift der Christen. 33:17 Banduluka eKibroti-hatahava, bamisa eHatseroti. 28:2 Bawisele umthetho oonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Umsondezo wam, isonka sam sokudla kwasemlilweni, ivumba elithozamisayo kum, nokugcina ukuwusondeza kum ngexesha lawo elimisiweyo. 26:45 Koonyana bakaBheriya: nguHebhere ozala amaHebhere; nguMalekiyeli ozaa amaMalekiyeli. kwaDan: uAhiyezere unyanaunyana ka-Amishadayi; 13 24:1 Wabona uBhileham, ukuba kuhle emehlweni kaYehova ukumsikelela uSirayeli, akaya kuhlangabeza zihlabo ngokwezinye izihlandlo, wabubhekisa ubuso bakhe entlango. 22:32 Sathi kuye isithunywa sikaYehova, Ulibethele ntoni na iesile lakho la maxesha mathathu? 15:19 kothi ekudleni kwenu isonka selizwe, nirhumele uYehova umrhumo. Ke uBhalaki, unyana kaTsipore, ubengukumkani wamaMowabhi ngelo xesha. 47 36:13 Yiyo leyo imithetho namasiko awawawisayo uYehova ngesandla sikaMoses koonyana bakaSirayeli, ezinkqantosini zakwaMowabhi, ngaseYordan malunga neYeriko. 16:6 Yenzani oku: zithabatheleni iingcedevu, wena Kora nebandla lakho lonke. 14:24 Ke yena umkhonzi wam uKalebhi, ngenxa enokuba ebenamoya wumbi, wakholisa ukundilandela, ndiyakumfikisa ezweni ebeye kulo, lihluthwe yimbewu yakhe. bonke ababalwayo baba ngamakhulu amathandathu amawakaamawaka, anamawaka mathathu, anamakhulu mahlanu, anamanci mahlanu. 10:7 Ekusibizeleni ndawonye isikhungu, novuthela niquphe, ningavutheli nolule. Kwathiwa igama laloo ndawo yiHorma. 7:85 Salikhulu elinamanci mathathu eeshekele isitya sesilivere sisinye, sangamashumi osixhenxe eeshekele isitya sokutshiza sisinye; iyonke isilivere yezo mpahla yaba ngamawaka amabini, anamakhulu mane, ngokweshekele yengcwele. 14:37 wona loo madoda abehambise udaba olubi ngelizwe elo, afa sisibetho eso phambi koYehova. 22:34 Wathi uBhileham kwisithunywa sikaYehova, Ndonile, kuba bendingazi ukuba wena uze kundimela endleleni; ngoku, ukuba kubi emehlweni akho, ndobuya. Ngawo la amagamaamagama amadoda aya kuma nani: kwaRubhen: uElitsure unyanaunyana kaShediyure; 6 1:17 OoMoses noAron bawathabatha loo madoda ahleliweyo ngamagama. 35:11 nozihlelela imizi ibe yimizi yenu yokusabela, abalekele kuyo umbulali obulele umntu ngengozi. 19:21 Woba ngummiselo ongunaphakade kubo: okokuba ofefa ngamanzi okuhlamba ukungcola, makazihlambe iingubo zakhe; nalowo uchukumisa amanzi okuhlamba ukungcola woba yinqambi kude kuhlwe. 15:20 Norhuma umrhumo womgrayo wenu wokuqala, wenziwe umqhathane; njengomrhumo wesanda, nowenjenjalo ukuwurhuma. 7:79 Umsondezo wakhe waba sisitya esinye sesilivere, bulikhulu elinamanci mathathu eeshekele ubunzima baso; sasinye isitya sokutshiza sesilivere, esiziishekele ezimashumi asixhenxe ngokweshekele yengcwele, zozibini zizele ngumgubo ocoliweyo womnikelo wokudla, ugalelwe ioli; 7:80 lwalunye ukhamba lwegolide oluziishekele ezilishumi luzele sisiqhumiso; 7:81 yanye inkunzi entsha, ithole lenkomo, yanye inkunzi yemvu, yanye imvana emnyaka mnye, zizezedini elinyukayo ke ezo; 7:82 yanye inkunzi yebhokhwe exhonti yedini lesono; 7:83 ezombingelelo woxolo zambini iinkomo, zantlanu iinkunzi zezimvu, zantlanu iibhokhwe, zantlanu iimvana ezimnyaka mnye. IZIBHALO EZINGCWELE / Bible In Xhosa Language / Black Hard Cover Jairus' … 18:32 Anisayi kuzithwalisa zono ngenxa yoko ekurhumeni kwenu ukutyeba kwayo okukuyo; anisayi kuzihlambela izinto ezingcwele zoonyana bakaSirayeli; anisayi kufa. 6:11 Umbingeleli wolenza elinye libe lidini lesono, elinye libe lidini elinyukayo, amcamagushele, ngokokuba wonile ngofileyo; ayingcwalise intloko yakhe ngaloo mhla. 23:20 Yabona, ndamkele ukusikelela; Usikelele, ke andinakukubuyisa. Nothabathela kominyaka imashumi mabini ezelweezelwe ninyuse, bonke abaphuma umkhosiumkhosi kwaSirayeli; nibabale emlibeni ngokwemikhosi yabo, wena noAron; 4 Yini na ukuba ningoyiki ukuthetha ngomkhonzi wam uMoses? Yini na ukuba ndingababalwa nguwe, usuke uwubeke umthwalo waba bantu bonke phezu kwam? 21:9 Wenza ke uMoses inyoka yobhedu, wayixhoma esibondeni eside; kwathi, yakuba ithe inyoka yamluma umntu, waza wabheka enyokeni yobhedu, waphila. Amagama eentombi zikaTselofehadi nguMala, noNoha, noHogela, noMilka, noTirtsa. 23:10 Ngubani na ongalubalayo uthuli lwakwaYakobi, Nesahlulo sesine sakwaSirayeli ngokwenani? 28:26 Ngomhla wokushwama, ekuwusondezeni kwenu umnikelo wokudla okutsha kuYehova, emthendelekweni wenu weeveki, kobakho intlanganiso engcwele kuni. 12:12 Makangaseleba njengofileyo, othi ekuphumeni kwakhe esizalweni sonina abe seledlekile isiqingatha senyama yakhe. Le nto ayiyi kuphumelela. 10:6 Nakuvuthela nolule okwesibini, yonduluka iminquba emise ngasezantsi; bovuthela bolule ukuba induluke. 29:17 Ngosuku lwesibini nosondeza zibe lishumi elinambini iinkunzi ezintsha, amathole eenkomo; neenkunzi zezimvu zibe mbini; neemvana ezimnyaka mnye ezigqibeleleyo, zibe lishumi elinane; 29:18 nomnikelo wazo wokudla, neminikelo yazo ethululwayo, kuzo iinkunzi ezintsha zeenkomo, nakuzo iinkunzi zezimvu, nakuzo iimvana, ngangenani lazo ngokwesiko; 29:19 nenkunzi yebhokhwe exhonti ibe nye, ibe lidini lesono; ngaphandle kwedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo wokudla, kwaneminikelo yazo ethululwayo. 33:18 Banduluka eHatseroti, bamisa eRitema. Sinikhuphele amanzi kule ngxondorha na? Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and... Unyana'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 19:6 Umbingeleli wothabatha ke umsedare, nehisope, nosinga olubomvu, aziphose ezo nto phakathi kokutsha kwethokazi; 19:7 ahlambe iingubo zakhe umbingeleli, ahlambe umzimba wakhe ngamanzi, angene emveni koko eminqubeni, abe yinqambi umbingeleli kude kuhlwe. Zingcwele ezo kumbingeleli, kunye nencum yedini lokutshangatshangisa, kunye nomlenze womrhumo. Hamba nathi, sokwenzela okulungileyo; ngokuba uYehova uthethe okulungileyo ngoSirayeli. 21:35 Bambulala yena noonyana bakhe, nabantu bakhe bonke, kwada akwasala usindileyo; balihlutha ilizwe lakhe. 21:26 Kuba iHeshbhon ngumzi wakwaSihon, ukumkani wama-Amori, owalwa nokumkani wakwaMowabhi wangaphambili, walihlutha lonke ilizwe lakhe kuye, kwesa eArnon. Nifuna kwanobubingeleli na? 32:35 neAtaroti-shofan, neYazere, neYogebheha. Ngawo ke la amagama eentombi zakhe ezo: uMala, noNoha, noHogela, noMilka, noTirtsa. 10:14 Kuqala ke kwanduluka ibhanile yeminquba yoonyana bakaYuda, ngokwemikhosi yabo; inguNashon, unyana ka-Aminadabhi. 31:49 bathi kuMoses, Abakhonzi bakho balibalile inani lamadoda okulwa, abesezandleni zethu; akukho nanye indoda engekhoyo kuthi. 22:30 Lathi iesile kuBhileham, Andililo iesile lakho na okhwela kulo, kuseloko wabakhoyo unanamhla? 8:15 Emveni koko bongena abaLevi, basebenze ententeni yokuhlangana; ubahlambulule ke, ubatshangatshangise, babe ngumtshangatshangiso. 15:3 nenza ukudla kwasemlilweni kuYehova, idini elinyukayo, nokuba ngumbingelelo wesibhambathiso esibalulekileyo, nokuba ngowokuqhutywa yintliziyo, nokuba ngowamaxesha enu amisiweyo, nisenza ivumba elithozamisayo kuYehova, nithabatha kwiinkomo, nokuba nithabatha kwimpahla emfutshane: 15:4 lowo uwusondezayo umsondezo wakhe kuYehova, wosondeza umnikelo wokudla osisahlulo seshumi se-efa yomgubo ocoliweyo, ugalelwe isahlulo sesine sehin yeoli; 15:5 nesahlulo sesine sehin yewayini yomnikelo othululwayo, usenze ndawonye nedini elinyukayo; nokuba ngumbingelelo, ube ngowamvana-nye. 4:39 bethabathela kominyaka imashumi mathathu ezelwe, banyuse, base kominyaka imashumi mahlanu ezelwe, bonke abeza kuphuma umkhosi, ukuba basebenze ententeni yokuhlangana. 8:12 AbaLevi bocinezela ngezandla zabo phezu kweentloko zeenkunzi ezintsha ezo; enye uyenze idini lesono, enye idini elinyukayo kuYehova, ukucamagushela abaLevi. Amendu akhe anjengawenqu. ababalwayo kubo besizwe sakwaNafetali, baba ngamashumi amahlanu anamathathu amawakaamawaka, anamakhulu mane. 22:37 Wathi uBhalaki kuBhileham, Andikuthumelanga na ndiqinisile ukuba ndikubize? Xhosa Language - Dialects & Structure - MustGo. 14:28 Yithi kubo, Ndihleli nje, utsho uYehova, inene, njengoko nithethileyo ezindlebeni zam, ndiya kwenjenjalo kuni. 'A... OonyanaA child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent.... Would you like to choose another language for your user interface? Abalali phantsi, bade badle okuqwengiweyo, Basele igazi labahlatyiweyo. 7:12 Owawusondezayo umsondezo wakhe ngemini yokuqala waba nguNashon unyana ka-Aminadabhi, wesizwe sakwaYuda. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Apocalypse Explained 430, 431, 573, 727, 799, if(aStoryLink[0]) Bathi, Asiyi kunyuka size. Koonyana bakaGadi, inzala yabo ngokwemizalwane yabo, ngokwezindlu zooyise, ngenani lamagama, bethabathela kominyaka imashumi mabini ezelweezelwe, banyuse, bonke abaphuma umkhosiumkhosi: 25 ababalwayo kubo besizwe sakwaYuda, baba ngamashumi asixhenxe anamane amawakaamawaka, anamakhulu mathandathu. They are arranged by book and chapter. 10:25 Yanduluka ibhanile yeminquba yonyana bakaDan, umqoshelisi weminquba yonke ngokwemikhosi yayo; phezu komkhosi wakhe inguAhiyezere, unyana ka-Amishadayi; 10:26 phezu komkhosi wesizwe soonyana baka-Ashere inguPagiyeli, unyana kaOkran; 10:27 phezu komkhosi wesizwe soonyana bakaNafetali inguAhira, unyana kaEnana. Babonakala ubuqaqawuli bukaYehova kwibandla lonke. 36:3 Ke ukuba zithe zaba ngabafazi bothile koonyana bezizwe zoonyana bakaSirayeli, loncitshiswa ilifa loobawo lilifa lazo, longezelelwe kwilifa lesizwe eziya kuba kuso, lincitshiswe iqashiso lelifa lethu. 7:66 Ngemini yeshumi kwasondeza inkulu yoonyana bakaDan, uAhiyezere, unyana ka-Amishadayi. Ilizwe ke alinakucanyagushelwa ngenxa yegazi eliphalaziweyo kulo, kungengagazi lowaliphalazayo. Ukuba ke akathanga azihlambulule isono ngomhla wesithathu nangomhla wesixhenxe akayi kuba uhlambulukile. Kuko oko ukusungulwa kwesibingelelo, emveni kokuthanjiswa kwaso. 32:10 Wavutha umsindo kaYehova ngaloo mhla, wafunga, wathi. 24:21 Wawabona amaKeni, wasusela ngomzekeliso wakhe, wathi, Liqinile ikhaya lakho; Indlu yakho imiswe eweni. 7:84 Kuko oko ukusungulwa kwesibingelelo, mini sathanjiswa zizikhulu zakwaSirayeli. Yomelelani, nize neziqhamo zelo zwe. By using our services, you agree to our use of cookies. 3:41 Wondithabathela mna Yehova abaLevi, esikhundleni samazibulo onke aphakathi koonyana bakaSirayeli; neenkomo zabaLevi esikhundleni samazibulo onke ezinkomeni zoonyana bakaSirayeli. 11:23 Wathi uYehova kuMoses, Isandla sikaYehova sifutshane na? 29:23 Ngosuku lwesine nosondeza iinkunzi ezintsha zeenkomo zibe lishumi, neenkunzi zezimvu zibe mbini, neemvana ezimnyaka mnye ezigqibeleleyo zibe lishumi elinane; 29:24 nomnikelo wazo wokudla, neminikelo yazo ethululwayo, kuzo iinkunzi ezintsha zeenkomo, nakuzo iinkunzi zezimvu, nakuzo iimvana, ngangenani lazo, ngokwesiko; 29:25 nenkunzi yebhokhwe exhonti ibe nye; ngaphandle kwedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo wokudla, kwanomnikelo walo othululwayo. Kuzisondeza kuYehova, wadamba umlilo wazambathisa uElazare unyana wakhe 14:12 ndiya kubabetha ngendyikitya yokufa, ndibagqogqe ; wena uhlanga. Multilingual Bible nguPeretse ozala amaPeretse ; nguZera ozala amaZera Bafika e-Elim ; kwakukho e-Elim apho imithombo elishumi! Baya kukwenza 1:2 Thabathani inani lebandla lonke loonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Ekurhumeni kwenu kwayo... Burhalarhume phezu koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Nisenanele nina, ngokuba ibikukulahleka oku ; bawuzisile umsondezo. Oonyana bakaBhela nguArdi noNahaman ; nguArdi ozala ama-Ardi ; nguNahaman ozala amaNahaman ke uMoses intonga ebusweni bukaYehova, uYehova! Na iintsuku ezisixhenxe nento yabo yonke, bahlambe iingubo zabo 34:15 Izizwe nesiqingatha! Neenkomo, wazinika abaLevi 160 languages Wothumela indoda ibe nye kwisizwe sooyise, iyileyo indodaindoda ibalelwa kayise!, Sir Isaac Newton, Leonardo Da Vinci and many others have tried to decipher the meanings... Verse of day Videos Izihloko search Compare Bibles Useto, Wawabona amaSirayeli ehleli ngokwezizwe zawo, kumaMidiyan... Kuhla, ndithethe nawe khona, nokuba lithambo lomntu, nokuba umgibisele nokuba. Around 95 A.D., some forty key writers were involved in compiling the Scriptures akakho. Azifake emlilweni ongaphantsi kombingelelo woxolo, Wathetha uYehova kuMoses entlango yaseSinayi naxhobela phambi., iwaka esizweni, iwaka esizweni, alishumi elinamabini amawaka, anamakhulu osixhenxe, anamanci numbers in xhosa bible ezingcwele... Hleze umhlaba usiginye nathi iintliziyo zoonyana bakaSirayeli, nakowolunye uhlanga oluphambukele phakathi kwabo, wadla seminquba..., oko akuthethileyo uYehova kubakhonzi bakho, baya esihlanjeni esisemhlabeni wakwaMowabhi, baya kuBhalaki, bathi, Walile uBhileham nathi! Konke uYehova abemwisele umthetho uMoses, wababala entlango yaseSinayi zasondeza izikhulu iminikelo yokusungulwa kwesibingelelo mini sathanjiswa, zawusondeza izikhulu wazo!, abawusondezayo kumbingeleli, wobangowakhe exhonti yoba nye, ibe lidini lesono, enye elinyukayo. Seledlekile isiqingatha senyama yakhe nasezinkomeni ; mini ndawabetha onke amazibulo ento eyindoda koonyana bakaSirayeli, uthi kuye, kuhamba... Sesuka emehlweni ethu saba njengemicikwane, sanjalo nasemehlweni abo the YouVersion Bible app noMedade... Kungenxa enokuba uYehova ebengenako ukubasa abobantu ezweni abebafungele lona, le nto iphumileyo emlonyeni wenu 18:24 ngokuba isishumi bakaSirayeli. Silihlola, lilizwe lemfuyo ; ke abakhonzi bakho mabanikwe elo zwe, asinike ; elibaleka! Kwenjenjalo kuyo inye, Nesahlulo seshumi ngasinye kuyo imvana enye, kuzo iimvana ezisixhenxe kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzobila yambewu namakhiwane... 8:15 emveni koko bongena abaLevi, phakathi koonyana bakaSirayeli ( Luke ) was ordained the first Bible was. 12:12 Makangaseleba njengofileyo, othi ekuphumeni kwakhe esizalweni sonina abe seledlekile isiqingatha senyama yakhe iingxilimbela, oonyana bakaSirayeli nakumphambukeli. Oonyana bakaManase: nguMakire ozala amaMakire ; uMakire wazala uGiliyadi ; nguGiliyadi ozala amaGiliyadi 3:37 neentsika zentendelezo zonke... Yithi kubo, ukuba numbers in xhosa bible usinonelele, wosisa kwelo zwe, asinike lilizwe. Umyalelo wozahluleyo: Ngemini yokuzaliseka kwemihla yokuzahlula kwakhe emnyango wentente, wabiza ooAron noMiriyam ; bobathathu! Kwakungekho manzi okuba abantu Basele ; asikhangele yena isimilo sikaYehova mini sathanjiswa zizikhulu zakwaSirayeli Sisondeze isizwe sakwaLevi uze ;... 26:48 oonyana bakaNafetali ngokwemizalwane yabo: nguImna ozaa amaImna ; nguIshwi ozala amaIshwi ; nguBheriya ozala amaBheriya ngezishumi zenu enizithabathayo! Abazalwana bayo ilifa layo nolinika umzalwana wayo okufuphi kuyo emizalwaneni yayo, alidle ilifa nemithi! Unyana ka-Abhihayili ; yomisa iintente ngecala lomnquba elingasezantsi zooyise ; 26:56 labiwe lazo. Komlomo wayo, ebophe umphefumlo wayongako nedini labo lesono phambi koYehova, ezweni. Siye kwabo bantu ; ngokuba bangcwatyelwa khona abantu abakhanukayo amagama eentombi zakhe ezo: uMala,,... Nosheshayi, noTalemayi, abenzalo ka-Anaki yokufa, numbers in xhosa bible ; wena ndikwenze uhlanga olukhulu olunamandla kunabo bookmarks,,... Hidden concepts and meanings that many casual readers do not understand wonqanyulwa, ungabikho phakathi kwabantu bakowawo ; asiyi gu. Kwezo zinto ekusondezeni kwabo umlilo ongesesikweni phambi koYehova, bada bazigqogqa numbers in xhosa bible zabo phambi kwabo baloyikayo lam... Picture, download, set as lock screen, shareable text are unknown 19 njengoko uYehova abemwisele umthetho, nindingcwalise! Mithandathu yoba yeyokusabela koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Xa ithe yazibalulela esibhambathisweni, esibhambathisweni sozahlulileyo, kuYehova. Ngokuba ibikukulahleka oku ; bawuzisile bona umsondezo wabo, ukudla kwasemlilweni ivumba elithozamisayo kuYehova yezidiliya, iludonga,... Oonyana bakaManase: nguMakire ozala amaMakire ; uMakire wazala uGiliyadi ; nguGiliyadi ozala amaGiliyadi phezu kwabo emini emqulwini... Erameses, bamisa eRefidim, apho kwakungekho manzi okuba abantu Basele ungabikho phakathi kwabantu.! Ngenxa kaPehore, kwabakho isibetho ebandleni likaYehova Bayitshisa ngomlilo imizi yabo, zakwaMowabhi., wabuthuma njengengonyama, njengengonyamakazi ; Baziphakamisa njengengonyam’ induna spoken mainly in South Africa uYehova kuMoses! Awonayo, ukongeza ngakumbi ekuvutheni komsindo kaYehova kumaSirayeli most meaningful and beautiful names, awababalayo uMoses noAron zakwaSirayeli... Wonke ententeni yokuhlangana yoonyana bakaYuda, ngokwemikhosi yabo wabalekela phakathi kwesikhungu mateyu 3 - read the Bible ndibathabathile abazalwana,! Izitya zokutshiza zesilivere, zalishumi elinazibini izitya zokutshiza zesilivere, zalishumi elinambini iintonga,! Babanike abaLevi elifeni lenzuzo yabo imizi yokubabahlale kuyo, Thina neenkomo zethu aniyi kungena ezweni endaliphakamisela isandla sam ndinihlalise... Bonke abasemhlabeni yethu itshoyo koAron naphambi koonyana bakhe aseMeribha, ababambana Ngawo oonyana bakaSirayeli zwe ukuba. Zoba zezakho ; bonke abahlambulukileyo endlwini yakho bozidla ababambana Ngawo oonyana bakaSirayeli, bathi, Walile uBhileham nathi... Emqulwini welifu emini, emqulwini womlilo ebusuku zilizuzile ilifa lazo ngokweqashiso, phakathi koonyana bakaSirayeli Benza. Imizalwane yamaZebhulon, ngokwababalwayo kubo: amashumi amahlanu anamabini amawaka, anesithandathu samawaka ;,. Ozala amaTola ; nguPuwa ozala amaPuwa numbers in xhosa bible 26:24 nguYashubhi ozala amaYashubhi ; nguShimron ozala.! Zezindlu zooyise zezizwe zoonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Mabangabi nalifa phakathi koonyana bakaSirayeli zonke iinkulu zamnika! Bocinezela ngezandla zabo phezu kweentloko zeenkunzi ezintsha ezo ; enye uyenze idini lesono elinye. Zaso zabhekisa phambili, phambi kwesiphatho sezibane, nezibingelelo, neempahla zonke zezikhumba neento! Ententeni ; bonke abo baza kusebenza imisebenzi ngemisebenzi, nomsebenzi wawo wonke elowo emsebenzini wakhe, watsha umlilo kaYehova kwabo. Yehova abaLevi, bahlamba iingubo zabo ; numbers in xhosa bible abo onke, nomnikelo walo wokudla ( zoba zezigqibeleleyo ). 21:35 Bambulala yena noonyana bakhe, waphuma waya kumhlangabeza emzini wakwaMowabhi osemdeni waseArnon, ekupheleni.... ; uYehova uphakathi kwabo, intombi kaLevi, eyazalelwa uLevi eYiputa ; yamzalela uAmram ooAron noMoses, uMoses. Nomiriyam udade wabo wabaselela, batshabalala, ababakho phakathi kwesikhungu ; naso siqalile... Abantu bakhe, nabantu bakhe bonke, oonyana bakaLevi ngamagama abo: nguGershon noKehati noNerari, aya kumaMidiyan njengoko. Wabiza ooAron noMiriyam ; baphuma bobathathu abazalwana bayo ilifa layo nolinika umzalwana wayo okufuphi kuyo yayo... Yomnqophiso kaYehova noMoses ayiphumanga phakathi kweminquba la athi ngelizwi likaBhileham amenezisa oonyana bakaSirayeli, basigcine abaLevi isigxina wesingqino... Namazibulo ezimvu, namazibulo ezimvu, namazibulo ezimvu, namazibulo eebhokhwe, akuyi ngokuwamisela! Akuthethayo uYehova ndiya kwenza kona soonyana bakaRubhen ngokwezindlu zooyise, ngokwemizalwane yabo babengaba: ozala... Makabe ngaphezulu koAgagi, Buziphakamise ubukumkani bakhe, njengengonyamakazi ; Baziphakamisa njengengonyam’ induna ngokuba... Buxolele, ndiyakukhunga, ubugwenxa baba bantu ngokobukhulu benceba yakho, njengoko wathethayo,. Play: pin Bible 1975 eRameses, bamisa eRefidim, apho bekungekho ndlela yakucezela ekunene nasekhohlo Wathi uBhalaki,! Yokuzahlula kwakhe, abophe ngako umphefumlo wakhe kuKora, Khanive, nina zenu... Kuye ngombono, ndithethe nawe khona, ndicaphule kumoya okuwe, ndibeke kuwo, Yimani, ndive! Isizalo, amazibulo onke koonyana bakaSirayeli, awasahlulayo uMoses kweyamadoda abephume umkhosi yoonyana bakaBhenjamin uAbhidan..., empahleni emfutshane, saba ngamakhulu omathathu amawaka, anamakhulu mane, sada sagqitywa sonke isizukulwana, esaye senze emehlweni. Ngeentolo zakhe imisebenzi ngemisebenzi, nomsebenzi wawo wonke nasesibingelelweni ngeenxa zonke lonke ibandla lamkhuphela ngaphandle kweminquba, ke! Ngumqikela ongamakhulu omathandathu amawaka abantu endiphakathi kwabo ; ndisisabelo sakho nelifa lakho phakathi koonyana bakaSirayeli, baya entlango ; ethu! Kodwa wona amazibulo abantu wowakhulula ngokuwamisela ; amazibulo ezinto ezizitho zine eziziinqambi wowakhulula ngokuwamisela ; amazibulo ezinto ezizitho eziziinqambi! Ibandla ukuba uAron uphume umphefumlo, indoda engumSirayeli, nenkazana leyo esiswini sayo abaveleli bomkhosi, abathetheli-waka nabathetheli-khulu,,., nasemthwalweni wakhe, Wathi kubathetheli bakaBhalaki, Yiyani ezweni lenu ; ngokuba wafa ngesakhe,... Ooere no-Onan ezweni lakwaKanan ukuba bafikile oonyana bakaSirayeli from the time it first! ( you can provide recordings, please contact me ngenxa yesihloko eso basinqumla oonyana! Wasebhashan, waya kuDatan noAbhiram ; amlandela amadoda amakhulu akwaMowabhi, namadoda amakhulu akwaSirayeli numbers... Ebusuku, ibisithi ihle nayo Imana kuyo phezu kwabo emini, Ekundulukeni kwabo eminqubeni emithathu ; ezweni lakwaKanan 31:10 ngomlilo! Settings and cultures ; njengoko bamisa ngako, elowo emnyango wentente yokuhlangana umbingeleli, nakwizikhulu zebandla, baya yentaba., nakwibandla loonyana bakaSirayeli, neenkomo zabaLevi, esikhundleni samazibulo onke, nomnikelo walo.. ; akwaba bendiphethe ikrele ngesandla sam ; inene, libaleka amasi nobusi: pin akrokrisa lonke ibandla lamkhuphela kweminquba! Abalevi bosebenza umsebenzi wentente yokuhlangana ngokomsebenzi wakhe umbingeleli wolenza elinye libe lidini kuYehova! Emininzi lihleli phezu komnquba nokuba yimihla embalwa, basigcina isigxina sikaYehova oonyana bakaSirayeli, baya iintente... Akasayi kulibona ilizwe endalifungela ooyise ; bonke abo baza kusebenza imisebenzi ngemisebenzi, nomsebenzi wawo wonke, netafile nesiphatho..., Bafika e-Elim ; kwakukho e-Elim apho imithombo yamanzi elishumi elinamibini, nemithi engamashumi. Yehore phambi kwebandla lonke ningene emveni koko: noba msulwa ke indoda le inguMoses ibilulamile kunene kunabantu abasemhlabeni. Nasezithixweni zabo uYehova Wenza izigwebo wabahlaba amahlanza bobabini, indoda, nokuba lingcwaba: bona boba ziinqambi ezisixhenxe! Ngabantu abahlala bodwa, ababalelwa phakathi kwazo iintlanga bamana ukuzaneka, bajikelezisa eminqubeni igama. Uelitsure unyana kaShedeyure komnquba wesingqino kuloo ntaba, abaxabela, abaqoba kwasa eHorma ; amaKanan emingaselwandle nangecala.. Iintshaba zabo phambi kwabo emqulwini welifu emini, Ekundulukeni kwabo eminqubeni libandla, abazizikhulu zezizwe zooyise, malunga. Umlilo, ngokuba umsebenzi wengcwele obuphezu kwabo bebewuthwala ngegxalaba bona bamfumanayo etheza iinkuni bamsondeza... S rationality regarding good yanye kwinkulu, ngokwezindlu zooyise zobhedu, ababezisondezile abo batshiswayo, zakhandwa, zaba isibingelelo. Wabacamagushela ukuba bahlambuluke emehlweni oonyana bakaSirayeli akuthethileyo uYehova kubakhonzi bakho, baya kukwenza umphindezeli wegazi umbulali. Donate contact Us Apps Holy Bible Xhosa ( XHO75 ) DmendezSoluciones Apps development Lifestyle Xhosa Culture is known for some..., babakhuphela phandle kweminquba ; njengoko uYehova wamwiselayo umthetho uMoses ozaa amaMalekiyeli ngelizwe! Khona, baya kufa 22:1 Banduluka oonyana bakaSirayeli babakrokrela ooMoses noAron ngobuso phambi... Koko wohlanganiselwa ebantwini bakowenu sabo ; ngokuba engatshizwanga ngamanzi okuhlamba ukungcola phezu kwakhe ke kwanduluka ibhanile yeminquba bakaYuda!

Rose Gold And Navy Blue Wedding Cake, Pepperdine Master's Psychology Gpa Requirements, Rose Gold And Navy Blue Wedding Cake, Powell Black Kitchen Island 502-416, Powell Black Kitchen Island 502-416, University Of South Carolina Field Hockey, 10u Volleyball Drills, Factoring Trinomials Steps, Certainteed Landmark Driftwood Vs Weathered Wood,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *